Dom Kultury Śródmieście
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DKS > Menu Podmiotowe > Status prawny > STATUT Domu Kultury Śródmieście

STATUT Domu Kultury Śródmieście

  Drukuj
 

Załącznik nr 17

do uchwały Nr XXXII/715/2004

Rady m.st. Warszawy

z dnia 1 lipca 2004 r.

Uchwała Nr XLV/1112/2005

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 27 stycznia 2005 roku

 

 

S T A T U T

Domu Kultury „Śródmieście”

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Dom Kultury „Śródmieście”, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

 

§ 2

Dom Kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

 

§ 3

1.    Siedzibą Domu Kultury jest Warszawa.

2.    Terenem działania Domu Kultury jest obszar m.st. Warszawy.

3.    Dom Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej

granicami.

 

§ 4

1.    Organizatorem Domu Kultury  w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jest m.st. Warszawa.

2.    Nadzór nad działalnością Domu Kultury realizują organy m.st. Warszawy.

3.    Czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

§ 5

Dom Kultury:

1)        używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem,

2)        może używać pieczęci okrągłej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3)        posiada znak graficzny (logo).

Rozdział II

Zakres działalności

 

§ 6

Zakres działalności Domu Kultury obejmuje:

1)     rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;

2)     tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;

3)     prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;

4)     gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;

5)     inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;

6)     działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;

7)     współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;

8)     prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

9)     edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;

10)   kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;

11)    inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

 

§ 7

Realizacja zadań Domu Kultury następuje w szczególności przez:

1)    prowadzenie systematycznej działalności tematycznej w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej,

2)    prezentowanie dokonań kulturalnych przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, działalność wydawniczą, itp.,

3)    współpracę z:

a)  organizatorem za pośrednictwem Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, organami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, utworzonymi na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jednostkami pomocniczymi niższego rzędu, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

b)  instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym,

4)   optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.               

 

Rozdział III

Organizacja

 

§ 8

1.   Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy, a także opinii działających w Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2.   Dyrektor Domu Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.  W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy albo powierza zarządzanie Ośrodkiem Kultury osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu (kontrakt menedżerski).”,

4.  Przy Domu Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.

5.   Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.  6.      Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.

7.       W Ośrodku Kultury może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska Zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor, po uzyskaniu opinii Prezydenta m.st. Warszawy. Zastępcę Dyrektora powołuje Dyrektor na czas określony lub nieokreślony. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

 

§ 9

1.   Dom Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2.   Wobec pracowników Domu Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy  dokonuje Dyrektor.

3.   Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 10

1.   Dyrektor może tworzyć filie Domu Kultury.

2.   Tworząc filie Dyrektor dokonuje zmian regulaminu organizacyjnego na zasadach określonych w § 8 ust. 1.

 

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej Domu Kultury

 

§ 11

Mienie Domu Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.

 

§ 12

1.   Dom Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą. 

2.   Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3.   Dom Kultury zobowiązany jest do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych do dnia 31 marca Prezydentowi m.st. Warszawy w celu zatwierdzenia.

 

§ 13

Przychodami Domu Kultury są:

1)    dotacje budżetowe,

2)    wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności,

3)    środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,

4)    środki uzyskane z innych źródeł.

 

§ 14

1.   Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2.   Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

3.   Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 15

Zmiany w statucie Domu Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 16

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Domu Kultury mają zastosowanie przepisy ustawy.

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/rbachowicz 06-02-2008
Aktualizujący bzmw/rbachowicz 06-02-2008
Zatwierdzający Strzelecka Joanna 07-02-2008
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-02-2008
Liczba odwiedzin: 11846
Rejestr zmian